جشن نیمه شعبان

 

جشن نیمه شعبان در دبیرستان صبرا