فعالیت های دبیرستان صبرا در سال 1400

مقدمه 

برترین اساتید کشور 

مجهز به سیستم هوشمند

تیم مشاوره ی حرفه ای

بالاترین درصد قبولی

آزمون ها ی آزمایشی

کافه کتاب

پانسیون مطالعاتی