آغاز بازدیدهای ماهانه مدیریت دبیرستان از کلاس های درسی

بازدیدهای ماهانه از کلاس های درسی و بررسی نقاط قوت و ضعف کلاس ها امروز آغاز شد.

تا در نهایت کلاسهای منتخب درسی معرفی گردند.