13 آبان رو ز دانش آموزان

سیزده آبان روز دانش آموزان 

راهپیمایی 13 آ بان همراه با دانش آموزان صبرای