جلسه مشاوران تحصیلی با اولیا

جلسه مشاوره تحصیلی گروهی
این جلسه با حضور دانش آموزان و اولیای پایه دهم و یازدهم برگزار گردید. 
دانش آموزان راهکارهای علمی برای برنامه ریزی درسی خود را به صورت گروهی و انفرادی دریافت کردند.