برگزاری آزمونهای تشریحی گزینه 2

آزمون های تشریحی گزینه 2 جهت آماده سازی و آشنایی بیشتر دانش آموزان با امتحانات نهایی که 50 درصد کنکور دانش آموزان را در بر می گیرد، از امروز آغاز گردید.