دانش آموزان برتر دبیرستان صبرا

نفرات برتر یازدهم تجربی درآبان ماه